logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Absolutorium dla Wójta

absolutoriumW poniedziałek 29 czerwca odbyła się przedwakacyjna sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Podczas sesji radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Małgorzacie Schwarz z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Głosowanie było jednomyślne.

 

 

 

Rada Gminy po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

Podczas obrad zapoznano się z informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, które złożyła Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja oraz Straż Gminna. Złożono także sprawozdanie z funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Radni przyjęli też uchwały dotyczące m.in.:
- zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego biblioteki publicznej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Siadle Dolnym,
- zaliczenia fragmentu drogi Ladenthin - Warnik do kategorii dróg gminnych,
- powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych,
- nabycia udziałów w nieruchomości w Ustowie pod późniejszą przebudowę drogi dojazdowej,
- ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- nadaniu nazwy ulicy "Aleja Brzozowa" w Przecławiu.

Gościem obrad byli Starosta i Wicestarosta Powiatu Police - Andrzej Bednarek i Paweł Mirowski, którzy złożyli najlepsze życzenia radnym i sołtysom z okazji 25 lecia samorządności w Polsce.  

Najwięcej uwagi poświęcono sytuacji mieszkańców Kurowa mieszkających przy wyremontowanej drodze. W związku z podniesieniem się wód gruntowych, chore i pochylone drzewa rosnące na bagnistym i grząskim terenie stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i użytkowników drogi. W zasięgu ich powalenia są domy, ogrodzenia oraz napowietrzna linia wysokiego napięcia. Mieszkańcy zostali poinformowani, że gmina nie uzyskała pozwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew, ponieważ są porośnięte bluszczem, który jest pod ochroną. Do tej sprawy powrócimy niedługo na łamach portalu.  

Pin It