logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Kiedy wrócą walne zebrania w przecławskich spółdzielniach?

walne zebrania sm przeclawW latach 2020-21 nie odbyły się zebrania w spółdzielniach. To efekt ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa i koniecznością unikania zbiorowych zebrań. W tym roku ma być inaczej. Jedna z przecławskich spółdzielni zamierza jeszcze w tym miesiącu zrobić zebranie. Druga prawdopodobnie skorzysta w opcji jego prolongaty. Na takim zebraniu można będzie tradycyjnie głosować i dyskutować w swoich sprawach. Zwykle mają one niską frekwencję. Jak będzie w tym roku?

 

W skrócie można powiedzieć że wszystkiemu winien był koronawirus. W związku z niemożliwością przeprowadzania walnych zgromadzeń w spółdzielniach w dobie pandemii COVID-19 w sposób dotychczasowy oraz koniecznością podejmowania uchwał walnych zgromadzeń niezbędnych do bieżącego funkcjonowania spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, ustawodawca wprowadził nowe przepisy art. art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami w czasie wprowadzenia stanu epidemii Zarząd lub Rada Nadzorcza każdej spółdzielni może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ustawodawca wskazał przy tym wyraźnie (art. 36 § 12), iż głosowanie w trybie pisemnym lub zdalnym może się odbyć niezależnie od postanowień statutu danej spółdzielni

  reklama

Fruktolinka

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej podjął w dniu 2 grudnia 2021 r. uchwałę w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie głosowania - mówi Tomasz Kufel Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”. Głosowanie odbyło się 17 grudnia w godzinach 8:00-20:00 w biurze spółdzielni w budynku nr 54B. W konsekwencji zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata 2019 i 2020 oraz rozpatrzono inne sprawy, którymi może się zająć wyłącznie Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Sytuacja związana z brakiem rozpatrzenia sprawozdań finansowych oraz powzięcia uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej uniemożliwiała przeznaczenie środków pochodzących z tej nadwyżki na cele gospodarki mieszkaniowej. Zysk z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię zasila odpis na fundusz remontowy dopiero po podjęciu stosownej uchwały o przeznaczeniu zysku przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Dlatego też powzięcie uchwał zamykających księgowo i organizacyjnie lata obrachunkowe 2019 i 2020 było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.

  reklama

Hair-House

 

Inaczej sytuacja wyglądała w drugiej, większej spółdzielni, Przecław - Zielone Pole. Wszystkie sprawozdania finansowe za rozpatrywane lata zostały przesłane do Sądu rejestrowego bez stosownych uchwał je zatwierdzające. Walne Zgromadzenie - jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni - wyjaśnia Andrzej Foryś Prezes Spółdzielni Przecław Zielone-Pole. W roku 2021 termin na zwołanie walnego zgromadzenia przypadającego na okres trwania stanu epidemii został przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołanie tego stanu. Zarząd Spółdzielni mógł, ale nie musiał w tej sytuacji zwołać zebranie w trakcie trwania stanu epidemii z uwzględnienie aktualnych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych. Był czas, że do 31 sierpnia 2021 r. zebranie zorganizowane w lokalu gastronomicznym mogło liczyć nie więcej niż 150 osób - do limitu nie wliczano osób w pełni zaszczepionych.

  reklama

Magnolia Przeclaw baner medium 22

 

Jednak na pytanie czy w czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielców Przecław Zielone-Pole, konkretnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W obu przecławskich spółdzielniach kończą się lub skończyły kadencje członków rad nadzorczych i konieczne będzie wybranie nowych przedstawicieli. Obecnie w roku 2022 Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych także w spółdzielni mieszkaniowej - wyjaśnia Prezes Foryś.

Konkretniejsza informacja i termin zebrania padł za to ze strony Spółdzielni "Przecław". W trzeciej dekadzie czerwca planowane jest Walne Zgromadzenie w formie bezpośredniej - deklaruje Prezes Kufel. Co do terminy zebrania w drugiej spółdzielni - konkretów nie znamy.

 

remont dachu przeclaw zielone pole

Remont w SMPrzeclaw

Pin It